Logo
 
 


Loading...

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN

ZWIEDZANIA ZAMKU CZOCHA

ODDZIAŁ REWITA SUCHA

 

 §1.

WSTĘP

 

 1. Regulamin zwiedzania Zamku Czocha Oddział Rewita Sucha określa zasady zwiedzania Oddziału Rewita Sucha (Zamku Czocha), znajdującego się pod adresem: Sucha, 59-820 Leśna.
 2. Podmiotem zarządzającym Oddziałem Rewita Sucha (Zamek Czocha) jest AMW REWITA
  z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa).

 

§ 2.

DEFINICJE

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Bilet” – generowany elektronicznie bilet, otrzymywany w formacie .pdf po jego opłaceniu przez Gościa, na wskazany w trakcie zamówienia adres e-mail, nieimienny, numerowany lub bilet (paragon) otrzymywany w kasie Zamku (w Punkcie Obsługi Turysty, w Bramie Głównej, w recepcji) po jego opłaceniu, uprawniający do: indywidualnego zwiedzania Zamku, zwiedzania Zamku z przewodnikiem, zwiedzania indywidualnego dziedzińców Zamku, zwiedzania tematycznego Zamku z przewodnikiem, uczestnictwa w wydarzeniach plenerowych, uczestnictwa w imprezach tematycznych lub samodzielnego zwiedzania Multimedialnej Sali Tortur, w zależności od wyboru dokonanego przez Gościa w procesie zakupu Biletu, w konkretnej godzinie i dacie wybranej przez Gościa i udostępnionej przez Spółkę;
  2. „Gość” – osoba zwiedzająca Zamek;
  3. Regulamin” – Regulamin zwiedzania Zamku Czocha Oddział Rewita Sucha;
  4. RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  5. Spółka” – AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394569, posiadającą numer NIP: 7010302456, REGON: 142990254 oraz numer w rejestrze BDO: 000393997;
  6. Usługa” – oznacza usługę świadczoną przez Spółkę w zakresie udostępnienia Gościom możliwości: zwiedzania Zamku z przewodnikiem, zwiedzania indywidualnego dziedzińców Zamku, zwiedzania tematycznego Zamku z przewodnikiem, uczestnictwa
   w wydarzeniach plenerowych, uczestnictwa w imprezach tematycznych lub samodzielnego zwiedzania Multimedialnej Sali Tortur;
  7. Zamek” – Oddział Rewita Sucha (Zamek Czocha) położony w miejscowości Sucha, 59-820 Leśna, nr tel. 75 721 15 53, adres e-mail: zamekczocha@rewita.pl, zarządzany przez Spółkę AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

§ 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWIEDZANIA ZAMKU

 

 1. Zwiedzanie Zamku oraz udział w wydarzeniach i imprezach organizowanych na Zamku, udostępnianych przez Spółkę w ramach oferty i cennika są odpłatne.
 2. W cenie Biletu na „zwiedzanie Zamku“ zawarte jest zwiedzanie Zamku oraz dziedzińców zamkowych. W cenie Biletu na „zwiedzanie dziedzińców zamkowych“ zawarte jest tylko zwiedzanie dziedzińców zamkowych.
 3. Zwiedzanie Zamku odbywa się z przewodnikiem, z zastrzeżeniem że podczas wydarzeń i imprez organizowanych na Zamku odbywa się ono indywidualnie, bez możliwości skorzystania z usługi przewodnickiej. Zwiedzanie dziedzińców zamkowych odbywa się indywidualnie.
 4. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej do lat 15-tu oraz osobom
  z niepełnosprawnościami.
 5. Dzieci do lat 4 są uprawnione do zwiedzania Zamku w ramach Biletu zakupionego dla opiekuna.
 6. W przypadku zakupu Biletu ulgowego w kasie Zamku (w Punkcie Obsługi Turysty, w Bramie Głównej, w recepcji) Gość zobowiązany jest do uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.
 7. Gość ma obowiązek udokumentować prawo do ulgi wraz z okazaniem Biletu. Bilety ulgowe nabyte bezprawnie oraz Bilety ulgowe bez dokumentu uprawniającego do określonej ulgi, nie uprawniają do korzystania z Usług Zamku i nie podlegają zwrotowi.
 8. Piloci lub przewodnicy wycieczek uprawnieni są do zwiedzania Zamku w ramach Biletów zakupionych przez członków grupy.
 9. Gość może okazać zakupiony Bilet w formie elektronicznej (na ekranie urządzenia elektronicznego, umożliwiającym odczytanie kodu kreskowego) lub wydrukowany w formie papierowej. Bilet podlega sprawdzeniu przed wejściem na Zamek wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Zakupiony Bilet należy bezwzględnie zachować do kontroli przez cały czas pobytu na Zamku i okazać osobie upoważnionej do ich kontroli (przewodnikowi zamkowemu, recepcjoniście lub innej osobie uprawnionej).
 10. Godziny otwarcia Zamku oraz obowiązujący cennik zwiedzania znajdują się na stronie internetowej Zamku: https://zamekczocha.com oraz w kasie biletowej Zamku.
 11. Spólka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w godzinach otwarcia Zamku oraz w cennikach, o czym Spółka zobowiązana jest poinformować w przyjętej formie.
 12. Dzieci do lat 15 mogą zwiedzać Zamek wyłącznie z opiekunem, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych i sprawuje nad nimi nadzór w trakcie przebywania na terenach obiektów. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.
 13. Fotografowanie i filmowanie turystyczne na własny użytek w Zamku jest dozwolone oraz nieodpłatne, materiał zdjęciowy i filmowy może być wykorzystywany jedynie do celów niekomercyjnych. Fotografowanie i filmowanie Zamku nie może zakłócać ruchu turystycznego i przezszkadzać innym Gościom w zwiedzaniu.
 14. W Zamku występują przeszkody architektoniczne będące utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W Zamku brak jest windy i innych udogodnień dla niepełnosprawnych (podjazdów).
 15. Podczas zwiedzania Zamku należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Spółki oraz podwykonawców, w szczególności ochrony Zamku.
 16. Spółka może odmówić wstępu na obszar Zamku oraz przebywania na nim osobom:
  1) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  2) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu;
  3) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.

     W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty za Bilet.

     17. Wprowadzanie i wnoszenie zwierząt do pomieszczeń Zamku  jest zabronione, za wyjątkiem psów asystujących. Zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dozwolone jest wejście do obiektów z psem asystującym, tj. z odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności z psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo, na poniższych zasadach:
      1) wpuszczenie psa asystującego jest uzależnione od okazania dokumentu potwierdzającego status psa (certyfikatu) i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych;
      2) pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż;
      3) osoba niepełnosprawna ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa asystującego, z którego pomocy korzysta.

    18. Zwiedzanie zamkowych dziedzińców z psem jest dopuszczalne, w przypadku gdy pies ma założony kaganiec. Psy miniaturowe (o wielkości max 30 cm) są zwolnione z obowiązku noszenia kagańca. Dotyczy to ras psów typu York, Shih-tzu, Maltańczyk i podobnych. Podczas organizacji imprez plenerowych, użycia różnego rodzaju efektów pirotechnicznych oraz przy wzmożonym ruchu turystycznym, w trosce o bezpieczeństwo czworonogów – zwiedzanie dziedzińców jest niemożliwe.

19. W przypadku grup zorganizowanych z przedszkoli, szkół lub placówek zobowiązane są one do zapewnienia opiekunów wycieczki w liczbie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

20.Grupa indywidualna z przewodnikiem lub grupa zorganizowana może liczyć do 50 osób.

21.W przypadku wyłączenia części pomieszczeń lub zmiany trasy zwiedzania, okoliczności te nie stanowią podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za Bilet. Spólka zobowiązana jest poinformować o ograniczeniach lub zmianie trasy zwiedzania Gościa przed dokonaniem zakupu Biletu.

22.Kupując Bilet i przystępując do zwiedzania Zamku, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 t. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku uwiecznionego przez Spółkę w formie zdjęć lub filmów oraz udostępnianie ich, celem promowania wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Zamek.

23.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zaplanowanie czasu wykorzystania poszczególnych Usług i nieuwzględnienie przez Gościa w chwili zawierania Umowy czasu niezbędnego na pełne skorzystanie z wybranych Usług, na które Gość kupił Bilet. Gość odpowiada za przestrzeganie daty i godziny wejścia wskazanego na Bilecie. W przypadku Biletów obejmujących usługi przewodników lub grup zorganizowanych, Goście są zobowiązani przybyć nie później niż 10 minut przed godziną wskazaną na Bilecie. Brak przybycia o godzinie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usługi. W przypadku nieskorzystania z Usługi, w tym z powodu spóźnienia, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty za Bilet ani możliwość wymiany Biletu na inne Usługi.

 

§ 4.

ZAKAZY

 

 1. Zakazuje się na terenie Zamku wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych Gości, w szczególności Gościom zabrania się:
  1) palenia tytoniu;
  2) używania otwartego ognia (przypadku nieuprawnionego użycia systemu przeciwpożarowego spółka może obciążyć osoby za to odpowiedzialne kosztami z tego wynikającymi);
  3) spożywania posiłków lub napojów w pomieszczeniach/obszarach innych niż do tego przeznaczone;
  4) wnoszenia oraz spożywania alkoholu z wyłączeniem alkoholu nabytego w Zamku i spożywania go w miejscu wyznaczonym;
  5) wnoszenia i korzystania ze środków narkotycznych i odurzających,
  6) wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych przedmiotów,
  7) wnoszenia niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji, w szczególności żrących, odurzających, trucizn itp.;
  8) wprowadzania zwierząt do komnat zamkowych z wyjątkiem psa asystującego, na zasadach określonych powyżej w § 2 ust. 17 Regulaminu;
  9) postępowania w sposób utrudniający zwiedzanie innym Gościom i prowadzenie zajęć;
  10) zakłócania porządku m.in. poprzez hałaśliwe zachowywanie się, bieganie, jeżdzenie na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach oraz używania przenośnych urządzeń emitujacych dzwięki takie jak odtwarzacze muzyki, odbiorniki radiowe, itp.;
  11) wprowadzania do wnętrz obiektu rowerów, deskorolek, hulajnóg i innych podobnych urządzeń oraz jazdy na nich z wyjątkiem wózków inwalidzkich;
  12) dotykania, przestawiania, przesuwania eksponatów znajdujących się na Zamku oraz wchodzenia za bariery oddzielające od eksponatów;
  13) opierania aparatów fotograficznych oraz kamer na ścianach, zabytkach, gablotach oraz innych urządzeniach;
  14) śmiecenia.
 1. Zabrania się poruszania po ciągach turystycznych Zamku z wózkami dziecięcymi. Wózki pozostawić należy w miejscu wyznaczonym przez ochronę lub recepcjonistę.
 2. Zabrania się wstępu do oznakowanych lub w inny sposób wygrodzonych pomieszczeń lub powierzchni, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym. Dotyczy to szczególnie części noclegowej Zamku.
 3. Zabrania się prowadzenia działalności handlowej i reklamowej, chyba że jest ona uregulowana oddzielonymi umowami zawartymi ze Spółką.

 

§ 5.

BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Pracownicy Spółki zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby wchodzące na teren obiektu nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Gości, Spółka zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych Usług.
 4. Osoby przebywające na terenie Zamku Czocha zobowiązane są do przestrzegania przepisów
  i zasad bezpieczeństwa.
 5. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się poleceniom pracowników. Ewakuacja będzie prowadzona przez pracowników Spółki.
 6. Apteczka pierwszej pomocy, instrukcja udzielania pierwszej pomocy i wykaz telefonów alarmowych znajdują się w recepcji Zamku.

 

§ 6.

REKLAMACJE I ZWROTY

 

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu, realizacji i możliwości zwrotu Biletów należy przesyłać na e-mail: zamekczocha@rewita.pl lub pocztą na adres: Zamek Czocha, Sucha, 59-820 Leśna
 2. Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od zdarzenia, stanowiącego przyczynę reklamacji.
 3. W reklamacji należy wskazać: numer zamówienia, ewentualnie numer Biletu, opis zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji, dane kontaktowe osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu).
 4. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, chyba że reklamacja będzie wymagała uzupełnienia, o czym Spółka poinformuje Gościa – w takim przypadku reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia informacji, zgodnie ze wskazaniem Spółki. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Gość zostanie poinformowany o jej uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną, zgodnie z wolą Gościa, na adres wskazany w reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji Spółka informuje Gościa o przysługującej mu formie rekompensaty.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wniesioną reklamację,
  a w szczególności za podanie przez Gościa nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, z przyczyn niezależnych od Spółki.
 7. Spółka informuje, iż Gościowi – niezależnie od możliwości złożenia reklamacji, stosownie do postanowień paragrafu 5. niniejszego Regulaminu, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, dalej „Kodeks cywilny” oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dalej „ustawa o prawach konsumenta”.
 8. Spółka informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość bez podawania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 9. Gość nabywający Bilety drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania postanowień Regulaminu sprzedaży internetowej Biletów dostępnego na stronie internetowej https://bilety.zamekczocha.com.
 10. Zakupione Bilety nie podlegają wymianie na inne Bilety lub na inny termin.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo zamknięcia dla Gości oraz odwołania wydarzenia lub imprezy na Zamku. W takich przypadkach Gościowi przysługuje zwrot kosztu zakupu Biletów.
 12. W uzasadnionych przypadkach, rozpoznawanych indywidualnie (wniosek należy przedstawić pisemnie), istnieje możliwość zmiany daty wykorzystania Biletów, jeżeli zostanie
  to zgłoszone najpóźniej na 5 dni roboczych przed realizacją usługi. O dostępności Biletów
  i zasadności takiej zmiany decyduje Spółka w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu wniosku, o czym informuje zgłaszającego wniosek Gościa.

 

§ 7.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest AMW Rewita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w Warszawie (03-310), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000394569 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: iod@rewita.pl lub poprzez wysłanie pisemnego zgłoszenia na adres korespondencyjny Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i podstawach prawnych:
  a) umożliwienia zwiedzania indywidualnego Zamku, zwiedzania Zamku z przewodnikiem, zwiedzania indywidualnego dziedzińców Zamku, zwiedzania tematycznego Zamku z przewodnikiem, uczestnictwa w wydarzeniach plenerowych, uczestnictwa w imprezach tematycznych lub samodzielnego zwiedzania Multimedialnej Sali Tortur – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),
  b) zapewnienia bezpieczeństwa innych osób zwiedzających oraz pracowników Zamku a także mienia Administratora poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrona mienia,
  c )wykorzystania wizerunku utrwalonego w postaci fotografii i filmów oraz obrotu tymi materiałami poprzez publikowanie oraz rozpowszechnianie wraz z wizerunkiem innych osób w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie marketingu poprzez rozpowszechnianie w mediach elektronicznych, szczególnie na stronach internetowych, broszurach, ulotkach i innych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest realizacja działań marketingowych,
  d) związanym z kontaktem, obsługą Pani/Pana zgłoszeń, w tym reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest realizowanie kontaktu a także obsługa zgłoszeń i reklamacji),
  e) ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz podejmowania działań związanych z tym procesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ustalanie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a) przez okres niezbędny do realizacji umowy zwiedzania Zamku,
  b) do daty przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekucji wyroku,
  c) do czasu wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania Państwa danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi ochrony mienia, IT, prawne, ODO.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) usunięcia danych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  f) przenoszenia danych,

Ponadto Pani/Pan ma prawo wnieść skargę na niezgodne z prawem  przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,, 00 -193 Warszawa).
       7.Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w zautomatyzowany sposób, w tym nie będzie wykorzystywane profilowanie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. f) RODO.
       8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości zwiedzania Zamku a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udostepnienia Zamku do zwiedzania.

 

§ 8.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Dokonując płatności za Bilet, Kupujący potwierdza, że zapoznał się i akceptuje regulacje dotyczące zwiedzania Zamku, zasady zwrotu dokonanej opłaty za Bilety oraz pozostałe postawienia Regulaminu.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna:
  a) w recepcji Zamku,
  b) w punkcie sprzedaży Biletów,
  c) na stronie internetowej: https://zamekczocha.com.
 3. Nieprzestrzanie przez Gościa postanowień Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia Gościa z terenu Zamku Czocha. W razie usunięcia Gościa z powodu nieprzestrzegania Regulaminu, Gościowi nie przysługuje zwrot należności za Bilet.
 4. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki zwiedzania Zamku. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji.
 5. Regulamin dotyczy również nocnego zwiedzania Zamku oraz imprez odbywających się
  w Zamku.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, na zasadach
  i w zakresie określonym w art. 3841 Kodeksu cywilnego, tj. przez doręczenie lub uprzystępnienie informacji o zmianie w sposób wskazany w art. 384 Kodeksu cywilnego. Każda zmiana Regulaminu wymaga podania do wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej Zamku https://zamekczocha.com oraz w miejscach wskazanych w ust. 2 powyżej, sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami przez Gościa.
 7. Do Gości, którzy zakupili Bilety przed dniem zmiany Regulaminu stosuje się̨ Regulamin obowiązujący w chwili dokonywania zakupu. Zmiany Regulaminu wchodzą̨ w życie z dniem opublikowania.
 8. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 9. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2023 r.