Logo
 
 


Loading...

Regulamin sprzedaży internetowej biletów i klauzula informacyjna RODO

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ BILETÓW

NA ZWIEDZANIE, WYDARZENIA I IMPREZY ORGANIZOWANE
W ODDZIALE REWITA SUCHA (ZAMEK CZOCHA)

AMW REWITA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy Regulamin internetowej sprzedaży biletów. Spółka nieodpłatnie udostępnia Gościom Regulamin przed zawarciem Umowy na stronie internetowej: https://bilety.zamekczocha.com, a także – na żądanie Gościa – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Gość.

§ 1.

DEFINICJE

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Bilet” – generowany elektronicznie bilet, otrzymywany przez Gościa w formacie .pdf, na wskazany w trakcie zamówienia adres e-mail, nieimienny, numerowany, uprawniający po opłaceniu do: indywidualnego zwiedzania Zamku, zwiedzania Zamku z przewodnikiem, zwiedzania indywidualnego dziedzińców Zamku, zwiedzania tematycznego Zamku z przewodnikiem, uczestnictwa w wydarzeniach plenerowych, uczestnictwa w imprezach tematycznych lub samodzielnego zwiedzania Multimedialnej Sali Tortur, w zależności od wyboru dokonanego przez Gościa w procesie zakupu Biletów, w konkretnej godzinie i dacie wybranej przez Gościa i udostępnionej przez Spółkę;
  2. „Gość” – podmiot dokonujący zakupu Biletów za pomocą Systemu – Gościem może być zarówno osoba fizyczna (konsument), podmiot gospodarczy, jak i inny podmiot dokonujący zakupu;
  3. Regulamin” – regulamin sprzedaży internetowej Biletów na zwiedzanie, wydarzenia i imprezy organizowane na Zamku, regulujący zasady sprzedaży i zakupu Biletów drogą elektroniczną;
  4. RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  5. Spółka” – AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394569, posiadającą numer NIP: 7010302456, REGON: 142990254 oraz numer w rejestrze BDO: 000393997, nr tel. 75 721 15 53, adres e-mail: zamekczocha@rewita.pl.
  6. Strona płatności” – strona internetowa przelewy24.pl, administrowana przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posiadająca numer NIP 7792369887 oraz REGON: 301345068;
  7. System” – iKSORIS, system internetowy, z pomocą którego odbywa się sprzedaż Biletów poprzez stronę internetową, administrowany przez SoftCOM spółka jawna Piotr Szuba Tomasz Wierzbowski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139266, posiadająca NIP: 8951781314 oraz REGON: 932843464. System umożliwia zakup Biletów oferowanych przez Spółkę;
  8. Umowa” – oznacza umowę świadczenia zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi oferowanej przez Spółkę;
  9. Usługa” – oznacza usługę świadczoną przez Spółkę w zakresie udostępnienia Gościom możliwości: indywidualnego zwiedzania Zamku, zwiedzania Zamku z przewodnikiem, zwiedzania indywidualnego dziedzińców Zamku, zwiedzania tematycznego Zamku z przewodnikiem, uczestnictwa w wydarzeniach plenerowych, uczestnictwa w imprezach tematycznych lub samodzielnego zwiedzania Multimedialnej Sali Tortur;
  10. Zamek” – Oddział Rewita Sucha (Zamek Czocha) położony w miejscowości Sucha, 59-820 Leśna, zarządzany przez Spółkę AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

 § 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej Biletów i zawierania przez Spółkę z Gościem Umowy w tym zakresie.
 2. Zwiedzanie Zamku oraz udział w wydarzeniach i imprezach organizowanych na Zamku, udostępnianych przez Spółkę w ramach oferty i cennika są odpłatne. W cenie Biletu na „zwiedzanie Zamku” zawarte jest zwiedzanie Zamku oraz dziedzińców zamkowych. W cenie Biletu na „zwiedzanie dziedzińców zamkowych” zawarte jest tylko zwiedzanie dziedzińców zamkowych. Zwiedzanie Zamku odbywa się z przewodnikiem, z zastrzeżeniem że podczas wydarzeń i imprez organizowanych na Zamku odbywa się indywidualnie, bez możliwości skorzystania z usługi przewodnickiej. Zwiedzanie dziedzińców zamkowych odbywa się wyłącznie indywidualnie.
 3. Godziny otwarcia Zamku znajdują się na stronie internetowej: https://zamekczocha.com.
 4. Za pośrednictwem Systemu odbywa się sprzedaż indywidualna Biletów, w ramach której Spółka wprowadza limit zakupu 20 Biletów przez jednego Gościa, przy jednej transakcji na ten sam dzień i godzinę. W przypadku grup powyżej 20 osób i chęci zakupu powyżej 20 Biletów, zakup Biletów może nastąpić w kasie Zamku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym na numer 75 721 15 53 lub mailowym na adres zamekczocha@rewita.pl terminu i ustalenia możliwości przyjęcia grupy.
 5. Zakupu aktualnie oferowanych przez Zamek Biletów można dokonać na stronie internetowej: https://bilety.zamekczocha.com (sprzedaż internetowa) lub w kasie Zamku (w Punkcie Obsługi Turysty, w Bramie Głównej, w Recepcji hotelowej), przy czym niniejszy Regulamin dotyczy jedynie sprzedaży internetowej Biletów.
 6. Aktualną cenę Biletów określa cennik dostępny na stronie internetowej: https://zamekczocha.com oraz w kasie Zamku. Ceny Biletów są wskazane również na stronie internetowej: https://bilety.zamekczocha.com. Ceny Biletów podane są w polskiej walucie – złoty (PLN) oraz zawierają podatek VAT. Ceny biletów mogą̨ ulegać́ zmianie, o czym Spółka zobowiązana jest poinformować w przyjętej formie, tj. obowiązujących cennikach.
 7. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej do lat 15-tu oraz osobom
  z niepełnosprawnościami (za okazaniem dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność).
 8. Zakup Biletów możliwy jest pod warunkiem dostępności miejsc. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością Biletów i odmowy sprzedaży Biletu,
  ze względu na brak miejsc. W takiej sytuacji Gość otrzyma informację o braku możliwości skorzystania z Usługi.
 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zaplanowanie czasu wykorzystania poszczególnych Usług i nieuwzględnienie przez Gościa w chwili zawierania Umowy czasu niezbędnego
  na pełne skorzystanie z wybranych Usług, na które Gość kupił Bilet. Gość odpowiada
  za przestrzeganie daty i godziny wejścia wskazanego na Bilecie. W przypadku Biletów obejmujących usługi przewodników lub grup zorganizowanych, Goście są zobowiązani przybyć nie później niż 10 minut przed godziną wskazaną na Bilecie. Brak przybycia
  o godzinie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usługi. W przypadku nieskorzystania z Usługi, w tym z powodu spóźnienia, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty za Bilet, ani możliwość wymiany Biletu na inne Usługi.
 10. Warunkiem koniecznym świadczenia Usługi i zakupu Biletów za pośrednictwem Systemu jest zapoznanie się przez Gościa z Regulaminem (w tym z klauzulą informacyjną RODO) oraz z Regulaminem Zwiedzania, dostępnym na stronie internetowej: https://bilety.zamekczocha.com, a następnie potwierdzenie faktu zapoznania się z nimi 
  i zaakceptowania ich treści poprzez zaznaczenie odpowiednich pól udostępnionych
  w Systemie w trakcie składania zamówienia.

 § 3.

SPRZEDAŻ INTERNETOWA BILETÓW – SYSTEM I PROCEDURA

 

 1. Sprzedaż internetowa Biletów odbywa się za pomocą Systemu. Do zakupu Biletów w Systemie niezbędne jest spełnienie przez Gościa następujących wymogów technicznych: korzystanie z urządzenia z dostępem do sieci internetowej, posiadanie dostępu do czynnej i poprawnie działającej skrzynki e-mail oraz posiadanie konta bankowego z bankowością elektroniczną. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu internetowego Biletów.
 2. Dokonanie zakupu Biletu przez Gościa wymaga wykonania następujących czynności:
  1. przejścia na stronę internetową: https://bilety.zamekczocha.com.
  2. zaznaczenia wybranego do zakupu rodzaju Usługi: zwiedzania Zamku z przewodnikiem, zwiedzania indywidualnego dziedzińców Zamku, zwiedzania tematycznego Zamku z przewodnikiem, uczestnictwa w wydarzeniach plenerowych, uczestnictwa w imprezach tematycznych lub samodzielnego zwiedzania Multimedialnej Sali Tortur;
  3. zaznaczenia ilości Biletów i ich rodzaju (normalny, ulgowy) oraz daty i godziny korzystania z Usługi;
  4. prawidłowego wypełnienia pozostałych pól wskazanych w Systemie: wpisanie prawdziwych danych - imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu;
  5. zapoznania się z Regulaminem (w tym Klauzulą informacyjną RODO wskazaną w § 5. Regulaminu) oraz Regulaminem zwiedzania, a następnie zaznaczenia pól dotyczących zapoznania i przyjęcia ww. postanowień (zaznaczenie krateczek oznacza złożenie przez Gościa oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu świadczenia Usługi);
  6. złożenia zamówienia, otrzymującego unikalny numer;
  7. wskazania formy rachunku – paragon lub faktura i uzupełnienie niezbędnych informacji do wystawienia rachunku;
  8. kliknięcia przycisku przekierowującego do Strony płatności i dokonania opłacenia zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat ww. Strony płatności.
 3. Płatności za Bilety zakupione w ramach Systemu realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub przelewu BLIK. Płatności za Bilety obsługiwane są wyłącznie przez Stronę płatności.
 4. Warunkiem dokonania skutecznego zakupu internetowego Biletów jest opłacenie zamówienia przez Gościa. Niedokonanie przez Gościa zapłaty w ciągu 30 minut spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 5. Bilety obowiązują w określonym dniu i uprawniają do skorzystania z wskazanej w nich usługi w określonej godzinie. Z zakupionego Biletu nie można skorzystać w innym terminie
  i o innej niż wskazana na Bilecie godzinie.
 6. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty ze Strony płatności.
  Po złożeniu i opłaceniu zamówienia przez Gościa, na wskazany adres e-mail przesłany zostanie Bilet oraz wybrany rachunek potwierdzający transakcję.
 7. Żądanie w zakresie wystawienia faktury VAT należy wskazać w chwili zakupu internetowego Biletów.  Żądając wystawienia faktury VAT, Gość wyraża zgodę na przesyłanie faktury
  w formie elektronicznej, na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 8. Spółka nie odpowiada za poprawność i prawdziwość danych podanych przez Gościa. Podanie niepoprawnych danych może skutkować brakiem możliwości otrzymania Biletu. Spółka nie odpowiada również za ewentualne zatrzymanie wiadomości z Biletem
  i rachunkiem przez system antyspamowy skrzynki e-mail Gościa.
 9. Gość może okazać zakupiony bilet w formie elektronicznej (na ekranie urządzenia elektronicznego, umożliwiającym odczytanie kodu kreskowego) lub wydrukowany w formie papierowej. Bilet podlega sprawdzeniu przed wejściem na Zamek wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Zakupiony Bilet należy bezwzględnie zachować do kontroli przez cały czas pobytu na Zamku i okazać osobie upoważnionej do jego kontroli (przewodnikowi zamkowemu, recepcjoniście lub innej osobie uprawnionej).
 10. Gość ma obowiązek udokumentować prawo do ulgi wraz z okazaniem Biletu. Bilety ulgowe nabyte bezprawnie oraz Bilety ulgowe bez dokumentu uprawniającego do określonej ulgi nie uprawniają do korzystania z usług Zamku i nie podlegają zwrotowi.
 11. Bilet nie może być́ kopiowany, skanowany ani przesyłany osobom trzecim. Bilety nieczytelne, zniszczone lub uszkodzone nie będą̨ akceptowane - Spółka zastrzega sobie prawo
  do odmowy wpuszczenia na wydarzenie osób posiadających takie Bilety.
 12. Dokonywanie zakupu online biletów za pośrednictwem Systemu dla Gościa nie wiąże się
  z żadnymi dodatkowymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet lub operatora telefonicznego, który to koszt ponosi Gość, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu lub operatora, z którego usług korzysta.

 § 4.

PROCEDURY REKLAMACYJNE ORAZ WYMIANA I ZWROT BILETÓW

 

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu, realizacji i możliwości zwrotu Biletów należy przesyłać na e-mail: zamekczocha@rewita.pl lub pocztą na adres: Zamek Czocha, Sucha, 59-820 Leśna.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od zdarzenia, stanowiącego przyczynę reklamacji.
 3. W reklamacji należy wskazać: numer zamówienia, ewentualnie numer Biletu, opis zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji, dane kontaktowe osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu).
 4. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, chyba, że reklamacja będzie wymagała uzupełnienia, o czym Spółka poinformuje Gościa – w takim przypadku reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia informacji zgodnie ze wskazaniem Spółki. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Gość zostanie poinformowany o jej uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną, zgodnie z wolą Gościa, na adres wskazany w reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji Spółka poinformuje Gościa o proponowanej formie rekompensaty.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wniesioną reklamację,
  a w szczególności za podanie przez Gościa nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 6. W przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyć okoliczności związanych z płatnościami
  i Systemem płatności, zgłoszenie reklamacyjne zostanie przekazane do administratora Strony płatności. Spółka poinformuje Gościa o takim przekazaniu. W takiej sytuacji termin jej rozpatrzenia może ulec wydłużeniu, z przyczyn niezależnych od Spółki. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem ww. Strony płatności, zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl/reklamacje.
 7. Spółka informuje o swojej odpowiedzialności za zgodność świadczenia Usługi z Umową oraz wskazuje, iż Gościowi – niezależnie od możliwości złożenia reklamacji, stosownie
  do postanowień § Regulaminu, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, dalej „Kodeks cywilny” oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dalej „ustawa o prawach konsumenta”. 
 8. Spółka informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość bez podawania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 9. Zakupione Bilety nie podlegają wymianie na inne bilety lub na inny termin.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo zamknięcia dla zwiedzających oraz odwołania wydarzenia lub imprezy na Zamku. W takich przypadkach Gościowi przysługuje zwrot kosztu zakupu Biletów.
 11. W uzasadnionych przypadkach, rozpoznawanych indywidualnie (wniosek należy przedstawić pisemnie), istnieje możliwość zmiany daty wykorzystania Biletów, jeżeli zostanie
  to zgłoszone najpóźniej na 5 dni roboczych przed realizacją usługi. O dostępności Biletów
  i zasadności takiej zmiany decyduje Spółka w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu wniosku, o czym informuje zgłaszającego wniosek Gościa

 § 5. 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO – informuje się, że:

1. Administratorem danych Gościa jest AMW Rewita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w Warszawie (03-310), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000394569 (zwana dalej w niniejszym paragrafie „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: iod@rewita.pl lub poprzez wysłanie pisemnego zgłoszenia na adres korespondencyjny Administratora.

3. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane w celu:

a) zakupu Biletów na zwiedzanie, wydarzenia oraz imprezy organizowane na Zamku
w systemie internetowej sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),

b) realizowania kontaktu, obsługą zgłoszeń - w tym reklamacji - złożonych przez Gościa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest realizowanie kontaktu z Gościem oraz obsługa zgłoszeń i reklamacji),

c) podejmowania działań niezbędnych do funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest prawidłowe funkcjonowanie systemu internetowej sprzedaży biletów),

d) ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz podejmowania działań w związku z tym procesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ustalanie, dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami).

4. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane:

a) przez okres niezbędny do zrealizowania umowy zakupu biletów,

b) do daty przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zakupu biletów,

c) do czasu wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Gościa– wobec przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych Gościa będą te podmioty, którym Administrator
ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Gościowi przysługują następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) przenoszenia danych,

 Ponadto Gość ma prawo wnieść skargę na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych Gościa nie będą podejmowane decyzje
w zautomatyzowany sposób, w tym nie będzie wykorzystywane profilowanie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. f) RODO.

8. Podanie przez Gościa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zakupu biletów w systemie internetowej sprzedaży a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy kupna tych biletów.

 § 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, na zasadach i w zakresie określonym w art. 3841 Kodeksu cywilnego, tj. przez doręczenie lub uprzystępnienie informacji o zmianie w sposób wskazany w art. 384 Kodeksu cywilnego. Każda zmiana Regulaminu wymaga podania do wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej: https://bilety.zamekczocha.com, w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami przez Gościa.
 2. Do Gości, którzy zakupili Bilety przed dniem zmiany Regulaminu stosuje się̨ Regulamin obowiązujący w chwili dokonywania zakupu. Zmiany Regulaminu wchodzą̨ w życie z dniem opublikowania.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży internetowej Biletów oraz do wstrzymania sprzedaży internetowej Biletów w dowolnej chwili i z jakichkolwiek przyczyn losowych lub technicznych.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki przerwy w dostawie prądu, sieci internetowej lub działania siły wyższej w trakcie procesu zakupu internetowego Biletów za pośrednictwem Systemu;
  2. brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemu;
  3. brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędów przy dokonaniu zakupu przez Gościa.
 5. Z powodu organizowanych na salach zamkowych konferencji oraz imprez okolicznościowych, Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w ruchu turystycznym oraz do zmiany tras i zakresu świadczonych usług w konkretnych datach.
 6. Zakazuje się dostarczania przez Gościa treści o charakterze bezprawnym w toku zamawiania i kontaktowania się ze Spółką. Gość nie może korzystać z usług oferowanych przez Spółkę w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.
 7. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 8. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2023 r.